عملگرها ،انواع داده ها،عبارات محاسباتی و تقدم عملگرها انواع داده ها در C++ : در C++ شش نوع داده وجود دارد. منظور از داده، متغیری است که در قالب متن یا عدد در طول برنامه مورد استفاده قرار می گیرد. داده های موجود در C++ عبارتند از : char, int, float, double, void, bool ,string […]
ادامه مطلب